Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fundbase.nl

Het gebruik van Fundbase.nl betekent automatisch dat  u de algemene voorwaarden heeft doorgenomen en  de algemene voorwaarden accepteert. 

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden kunnen de volgende definities worden gebruikt.


Fundbase.nl;

Fundbase is onderdeel van Tashun, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 69708630 / BTW: NL252872149B03.


Accounthouder;

Een persoon, vennootschap of stichting die een account heeft aangemaakt op Fundbase.nl


Campagne-eigenaar;

De eigenaar van een campagne. De uiteindelijke belanghebbende is de accounthouder onder welke de campagne is aangemaakt.


Donateur;

Een persoon of vennootschap die een schenking in geld heeft gedaan op een campagne.


Donatie;

Een schenking van een geldbedrag, waar geen tegenprestatie voor geleverd hoeft te worden.


Transactiekosten;

Kosten voor het gebruik van de betaalmethode iDEAL zijn EUR 1,25 + 0,00% per donatie. Kosten zijn inclusief BTW.


Vergoeding en Kosten;

Transactiekosten plus platformbijdrage van 6%, over de geschonken gelden.


Deugdelijk wachtwoord;

Een wachtwoord bestaande uit minimaal 6 letters waarvan minimaal 2 hoofdletters, 2 cijfers en 2 vreemde tekens.


Beschikbare saldo;

Alle gelden die toebehoren aan accounthouder die zijn vrijgegeven en/of zijn goedgekeurd voor opname.


Gereserveerd saldo;

Alle gelden die toebehoren aan accounthouder maar nog niet zijn vrijgegeven. Deze gelden kunnen nog worden teruggetrokken als er melding wordt gemaakt van fraude, een chargeback wordt uitgevoerd of als de herkomst niet kan worden bepaald.


Artikel 2. Account & Campagne

2.1 Om een account aan te kunnen maken dient u te voldoen aan deze voorwaarden.

2.1.1 Accounthouder is minimaal 18 jaar ten tijde van het aanmaken van een account, of u heeft uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ouder of verzorger.

2.1.2 Accounthouder is akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.1.3 Accounthouder heeft toegang tot het opgegeven e-mailadres.

2.1.4 Accounthouder beschikt over een actieve Nederlandse bankrekening op zijn/haar naam.

2.1.5 Het account dient op naam te staan van accounthouder. Het is verboden om een account aan te maken/bezitten onder andermans naam.


2.2 Het aangemaakte account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


2.3 Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk wachtwoord, en het geheim houden hiervan.


2.4 Accounthouder mag meerdere campagnes aanmaken, maar slechts één account bezitten.


2.5 Alle afbeeldingen, media en teksten die accounthouder toevoegt aan een campagne zijn openbaar, en dus voor iedereen zichtbaar.


2.6 Accounthouder geeft Fundbase toestemming om alle geplaatste afbeeldingen, media en teksten te gebruiken voor marketing acties en analyse doeleinden.


2.7 Fundbase is volledig bevoegd om campagnes en accounts te blokkeren of te verwijderen, Fundbase hoeft hier geen reden voor te hebben.


2.8 Accounthouder is volledig verantwoordelijk voor alle geplaatste teksten en afbeeldingen.


2.9 Accounthouder is verplicht zijn contact en bankgegevens actueel te houden.


2.10 Accounthouder zal enkel campagnes aanmaken die volledig op waarheid berust zijn. Het is verboden om campagnes aan te maken die berust zijn op onwaarheden, niet verifieerbare informatie of waarbij cruciale informatie wordt achtergehouden.


2.11 Accounthouder zal de ontvangen gelden enkel en alleen gebruiken voor zijn/haar campagne.


2.12 Het is de accounthouder verboden de volgende zaken in zijn campagne(s) te doen.

2.12.1 Oproepen tot geweld, haat, discriminatie, bedreigingen, seksuele handelingen en strafbare feiten zijn niet toegestaan.

2.12.2 Alle teksten, afbeeldingen en media dienen niet in strijd te zijn met intellectuele eigendomsrechten.

2.12.3 Het verspreiden van lasterlijke berichten, teksten of afbeeldingen is niet toegestaan.

2.12.4 Het is niet toegestaan je voor te doen als een ander.


Artikel 3. Donaties

3.1 Donateur is minimaal 18 jaar ten tijde van de donatie, of u heeft uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ouder of verzorger.


3.2 Donaties zijn bindend en onherroepelijk.


3.3 De accounthouder kan in zijn/haar account alle donaties inzien, met uitzondering van anonieme donaties, deze bevatten geen naam en e-mail.


3.4 Donaties zijn openbaar, en dus voor iedereen zichtbaar. Indien anoniem gedoneerd, zijn naam en e-mailadres enkel bekend bij Fundbase, en worden niet openbaar getoond.


3.5 Registratie of account aanmaken is voor donaties niet nodig.


3.6 Fundbase mag, zonder opgaaf van reden donaties weigeren. Wij zullen campagne-eigenaar en donateur hiervan op de hoogte stellen.


3.7 Indien Fundbase fraude vermoed, is Fundbase gerechtigd nader onderzoek in te stellen en de betreffende donatie te bevriezen.


3.8 Indien Fundbase besluit om een donatie om wat voor reden dan ook, terug te storten op de gebruikte betaalmethode van donateur worden hier kosten voor in rekening gebracht. Transactiekosten + EUR 0,50 terugbetalingskosten. Deze kosten worden van de gedoneerde gelden afgetrokken, vervolgens wordt het restant terugbetaald op de gebruikte betaalmethode.


Artikel 4. Tegoeden 

4.1 Accounthouder is eigenaar van zijn/haar campagnes.


4.2 Alle gelden minus kosten, geschonken aan de campagne zijn eigendom van accounthouder.


4.3 Accounthouder krijgt zijn/haar beschikbare saldo volledig iedere week uitbetaald.


4.4 Beschikbare saldo kan enkel en alleen worden overgemaakt naar een rekening op naam van accounthouder.


4.5 Fundbase is gerechtigd om in onderstaande gevallen tegoeden te bevriezen. Met een maximum van 180 dagen te verlengen met nogmaals 180 dagen, na deze periode moeten de tegoeden worden vrijgegeven voor opname of worden alle tegoeden terugbetaald aan de donateurs. Accounthouder wordt hiervan op de hoogte gebracht.


4.5.1 Er zijn fraudemeldingen binnengekomen, die moeten worden onderzocht.


4.5.2 Een campagne is in strijd, of er is een vermoeden dat deze in strijd is met de voorwaarden in Artikel 2.


4.5.3 Er zijn chargeback of fraudemeldingen ontvangen van onze bank.


4.5.4 Er is een verhoogd frauderisico op één van de campagnes.


4.5.5 De accounthouder is overleden.


4.5.6 Er wordt beslag gelegd door een deurwaarder.


4.6 Voordat er uitbetaald kan worden dient er een IBAN-verificatie plaats te vinden.


4.7 Indien de tegoeden van accounthouder gelijk of meer dan EUR 1.500,00 zijn, wordt opname geblokkeerd totdat accounthouder een kopie van zijn/haar geldige legitimatiebewijs heeft verstrekt. Conform wet en regelgeving Wwft.


4.8 Ingediende geldopnames zullen binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd.


Voor vragen over de Algemene voorwaarden

Neem contact met ons op